happy wellness beauty

kosmetika a masáže Iva Muchová, Lidická 30, Brno, tel.605549510

happy wellness beauty

VOP

 1. Všeobecné obchodní podmínky

Iva Muchová, IČO

provozovna: Lidická 30, 60200 Brno

sídlo firmy: Kuřimská 4, 62100 Brno

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále VOP) upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produkty (uvedené na www.happywellness.eu a v provozovně happy wellness beauty) Ivou Muchovou (dále jen provozovatel) se sídlem provozovny Lidická 30, 60200 Brno a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient)

1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické a masérské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu služby (osobně, telefonicky, E-mailem, prostřednictvím online rezervačního systému, prostřednictvím aplikace messenger) projevuje klient svůj souhlas s VOP provozovatele. Nesouhlasí- li klient s těmito podmínkami má možnost služeb salonu nevyužít.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1.Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, E-mailem, prostřednictvím online rezervačního systému, prostřednictvím aplikace messenger). Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas, kapacitu a předepsanou temperaci.

2.2. Při objednání termínu musí klient sdělit své identifikační údaje (jméno, telefon, E-mail), které jsou nezbytné k bezproblémovému vyřízení objednávky a jsou zpracovány v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (viz GDPR)

2.3. Změnu termínu nebo jeho zrušení je nutné předem ohlásit (osobně, telefonicky, sms, E-mailem) nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem. V případě pozdního ohlášení změny termínu nebo jeho zrušení (méně než 24 hodin) si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutno uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet provozovatele.

2.4. Dostaví-li se klient se zpožděním do 20 minut, bude mu ošetření o tuto dobu zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm mohl být obsloužený bez prodlevy. Klient uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

2.5. Dostaví-li se klient se zpožděním větším než 20 minut vyhrazuje si provozovatel klienta odmítnout. V tomto případě je klient povinen uhradit s storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby přímo na místě.

2.6. Nedostaví-li se klient na objednanou službu bez předchozí změny termínu nebo jeho zrušení, vyhrazuje si provozovatele právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutno uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet provozovatele. V případě neuhrazení storno poplatku si provozovatel vyhrazuje právo klienta už znovu neobjednat na žádnou službu.

2.7. Nedostaví-li se klient, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozí změny termínu nebo jeho zrušení, dárkový poukaz automaticky propadá a klient ztrácí nárok na jeho využití.

2.8. V případě neuhrazené storno poplatku ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet poskytovatele si poskytovatel vyhrazuje právo neobjednat již tohoto klienta na žádnou službu.

3. DÁRKOVÉ POUKAZY

3.1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

3.2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.

3.3. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně do dne platnosti uvedené na poukazu včetně. Platnost poukazu nelze prodloužit. Dárkový poukaz lze čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto datu poukaz není platný a klient ztrácí nárok na jeho využití.

3.4. Klient musí předložit dárkový poukaz ještě před vykonanou službou, aby poskytovatel mohl ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, nemusí být dárkový poukaz akceptován.

3.5. Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, vyhrazuje si poskytovatel právo službu neposkytnout. Službu může poskytovatel poskytnout v případě, že klient za ni zaplatí cenu dle ceníku – hotově, platební kartou.

3.6. Je-li dárkový poukaz vystavený na nominální hodnotu, poskytovatel odečte tuto hodnotu od ceny poskytované služby. Případný rozdíl zaplatí klient ihned na místě hotově nebo platební kartou. Případný zůstatek lze využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

3.7. Prokáže-li se klient neplatným poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit částku za službu dle ceníku.

4. ODMÍTNUTÍ SLUŽBY POSKYTOVATELEM

4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout klienta v těchto případech:

  • klient trpí kontraindikacemi
  • klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
  • klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy (včetně oparů, ječného zrna atd.)
  • klient se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (zápach, viditelné nečistoty atd.)
  • klient se dostaví v doprovodu dítětem do 15 let
  • klient se dostaví v doprovodu více osob nebo předem nenahlášeného doprovodu.
  • Klient se bude chovat nevhodně či vulgárně.

4.2. V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat klientovi storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané služby.

5. DOPROVOD

5.1. Klienta může po předchozí domluvě doprovázet maximálně jedna osoba starší 15 let (dále jen doprovod). Doprovod se musí po celou dobu chovat slušně, příliš nemluvit a nesmí jakkoliv narušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevzniká nárok na využívání vybavení provozovny. Poskytovatel může přítomnost doprovodu zakázat.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyzvat doprovod k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.

5.3. Přítomnost dětí do 15 let (jako doprovodu) v době objednané klientovy služby je zakázaná. Pokud nemá klient zajištěné hlídání pro dítě v době objednané služby, je povinen se do 24 hodin před začátkem služby přeobjednat na jiný vyhovující termín.

6. OSOBNÍ VĚCI A CENNOSTI:

6.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností klienta před, během i po ošetření v prostorách provozovny.

7. CENÍK

7.1. Platný ceník je k nahlédnutí na provozovně, v rezervačním systému a na webových stránkách salonu www.happywellness.eu

7.2. Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.

7.3. Ceník je aktualizovaný a platný od 1.5.2020.

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ceník změnit bez udání důvodů a předchozího upozornění.

7.5. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo si cenu po předchozím upozornění klienta navýšit.

7.6. Poskytovatel není plátce DPH.

8. PRODEJ A REKLAMACE PRODUKTŮ

8.1. Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu

8.2. Produkt je možné reklamovat 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.

8.3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

9. REKLAMACE SLUŽEB

9.1. Reklamaci podává výhradně klient a to ihned po vykonání služby, nejpozději do 48 hodin od zahájení služby.

9.2. Při reklamaci poskytnutých služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

9.3. Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným sepsáním reklamace.

9.4. V případě porušení bodů 9.1., 9.2. a 9.3. je reklamace považována za neplatnou a bezpředmětnou.

10. INFORMOVANÝ SOUHLAS A ZÁKAZNICKÁ KARTA

10.1. Před první poskytovanou službou je kupující povinen podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.

10.2. V případě, kdy kupující odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo kupujícího odmítnout a kupující je tak povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

11. BEZPEČNOST PRÁCE A PREVENCE RIZIK NA PRACOVIŠTI

11.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem provozovatel a zavazuje se k dodržování bezpečnostních pokynů provozovatele.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2019a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu.

Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu.